[CVHD] Chương 35

Chương 35: Tường Tử phúc hắc

Có câu không đến được Hoàng Hà thì không từ bỏ ý định, câu này có thể nói cho Trần Hướng Ngung nghe.

Nếu chỉ bởi vì một đả kích nho nhỏ mà bỏ cuộc, thế thì anh ta sẽ không phải là Trần Hướng Ngung. Nếu võ không được thì dùng văn vậy, sẽ thành công thôi.

Thế là Trần Hướng Ngung lại bắt đầu nảy sinh tâm tư riêng.

(more…)