[TGDT] Chương 11

Chương 11

Hôm nay bởi vì cuối tuần, bên ngoài thời tiết âm u, Bùi Dĩ Hằng vẫn ở nhà chơi cờ.

Sau đó WeChat trong di động anh vang lên hai tiếng.

Anh không xem, mà tiếp tục chơi cờ, cho đến khi di động vang lên không ngừng, anh rốt cuộc cầm lên.

(more…)