[TGDT] Chương 30

Chương 30

Môn học cơ bản của sinh viên năm ba đều là khóa trình chuyên ngành, mà thầy cô dạy lớp chuyên ngành cơ bản đều là giáo viên của chính học viện.

Đặc biệt là tiết học này, là lớp một và lớp hai khoa báo chí học cùng.

(more…)