[TGDT] Chương 75

Chương 75

Nhan Hàm cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, quả thật là giấy tờ chuyển nhượng một phần cổ phần, Nhan Quốc Hoa quyết định chuyển nhượng 31% cổ phần trong công ty ẩm thực dưới danh nghĩa của mình cho Nhan Hàm.

Mà 31% cổ phần này giá thị trường vượt quá một tỷ.

(more…)